Research
Contact us

Institute of Oceanography, Shanghai Jiao Tong University 800 Dong Chuan Road, Minhang, Shanghai, China

021-34207980
021-34208124
IOO_hyy@sjtu.edu.cn
Research Team Home > Research > Research Team

Team

Members

Institute of Oceanology

Jointly appointed

Ocean Strategy

Jilan Su

 

 

 

 

 

 

 

Physics/Ecology

Meng Zhou

Yiwu Zhu1

Zhaoru Zhang1

 

 

Lixin Wu4

Jiwei Tian4

Wei Wang4

Life

Jun Xu

Yu Zhang

 

 

 

Xiang Xiao2

Fengping Wang2

Ying He2

Huminity

 

 

 

 

 

Kuncheng Fu2

Guifang Xue2

 

Technologyl Equipment

Lian Lian

Xiafei Ma

 Baoheng Yao Bin Fu

 

Ge Chen3

 

 

Ocean Engineering 

 

 

 

 

 

Dai Zhou3

 

 

Chemistry

 

 

 

 

 

Meichuan Zhao4

 

 

Biology

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1、enrollment procedure is going through
2、jointly appointed by Law School of SJTU
3、jointly appointed by School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering of SJTU
4、part time professor of Ocean University of China
Copyright ©2013 上海交通大学海洋研究院. All Rights Reserved. | Powered by Renju.